O projekcie

Motywacje

Wyższy stopień elastyczności procesów i zakładów w całym przemyśle prowadzi do bardziej bezpiecznego i wydajnego funkcjonowania lokalnych sieci energetycznych oraz do zwiększenia integracji odnawialnych źródeł energii (OZE). Źródła wytwarzania energii, w tym OZE i niektóre obciążenia przemysłowe przyczyniają się już do funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, oferując usługi pomocnicze i elastyczne. Przemysł z 51,7% całkowitego światowego zużycia energii według sektorów (EIA, 2012) ma największy wpływ na system elektroenergetyczny. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z niekontrolowanymi obciążeniami nadal nie wnoszą dużego wkładu w wspieranie sieci elektroenergetycznych.

Cele

Celem projektu RELflex jest opracowywanie, testowanie i ocena nowych rozwiązań i zastosowań w zakresie elastyczności istotnych dla energetyki procesów przemysłowych w MŚP poprzez dynamiczne zarządzanie obciążeniami podlegającymi kontroli, wytwarzanie energii odnawialnej oraz magazynowanie energii. RELflex koncentruje się na technicznym rozwoju metod, algorytmów, modeli biznesowych i aplikacji w celu optymalnego wykorzystania opcji elastyczności w działaniu Dynamicznych Systemów Zarządzania Energią (DEMS) w procesach przemysłowych. Dzięki różnym opcjom zależnym od rynku regionalnego, takim jak agregacja rezerwowych jednostek wytwórczych, możliwe jest zaoferowanie operatorom systemów elektroenergetycznych nowych form elastyczności. Zidentyfikowany zostanie potencjał gospodarczy i dostęp do rynku, który otwiera nowe modele biznesowe dla interesariuszy. Wyniki technologiczne i ekonomiczne zostaną osiągnięte dzięki analizie społeczno-ekonomicznej gotowości aktywnego uczestnictwa klientów, akceptacji i korzyści dla społeczeństwa i grupy interesów.